Stichting Landgoed Slot Schaesberg

Missie

Stichting Landgoed Slot Schaesberg heeft tot doel om Kasteel Schaesberg en de bijbehorende Slothoeve op historisch en wetenschappelijk verantwoorde wijze te herbouwen en het omliggende gebied te herinrichten. Het slot is zowel een cultuurhistorische publieksattractie als een locatie voor opleiding en scholing ter bevordering van ambachtelijke vakkennis. 
 

ANBI

De Belastingdienst heeft midden december 2015 positief gereageerd op het verzoek van Stichting Landgoed Slot Schaesberg om aangemerkt te worden als culturele ANBI. De belastingdienst beschouwt Stichting Landgoed Slot Schaesberg per 1 januari 2015 als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Het fiscaal nummer van de Stichting is 853064076.

 

ANBI-status

Een ANBI is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Dit betekent dat elke schenking aan de stichting geheel ten goede komt aan de doelstelling. Wie de stichting een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

 

Culturele ANBI

Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling levert tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Ook in de vennootschapsbelasting geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal €5.000, – van de aan culturele instellingen gedane giften.

Meer informatie over de Geefwet.

 

Missie en doelstellingen

Uitgebreide informatie over de visie, missie en doelstellingen van Stichting Landgoed Slot Schaesberg vindt u in het Businessplan 2019 - 2026 (onderaan deze pagina).

 

Jaarverslag

De financiële verantwoording en een verslag van de activiteiten van de Stichting Landgoed Slot Schaesberg vindt u in het Jaarverslag 2019, met bijbehorende accountantsverklaring, onderaan deze pagina.

 

Organisatie

BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed is bestuurder van de Stichting Landgoed Slot Schaesberg. De Raad van Toezicht bestaat uit dhr. L.J. Urlings, dhr. T.R.B. Wassink en mevr. J. van Wersch.

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de directie is conform de richtlijnen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). Het beloningsbeleid is vastgelegd in de statuten van de Stichting.

Meer informatie over de VFI.

Meer informatie: Nadere informatie over de ANBI-status kunt u verkrijgen via de volgende link naar de site van de Belastingdienst. ANBI status

Contact