• Aanmelden

Het project

Project Landgoed Slot Schaesberg

De eerste, reeds uitgevoerde stappen van dit project waren het weer toegankelijk maken van het terrein en de restanten, waarna een begin gemaakt is met het opruimen van het puin dat was overgebleven na de sloop van 1968.

ruine-slot-schaesberg-1

De restanten van de kasteeltoren werden door middel van een stalen hulpconstructie versterkt. Deze inmiddels geplaatste stalen constructie dient tevens als uitkijktoren van waaraf de werkzaamheden goed bekeken kunnen worden. De begroeiing van één van de eilanden is inmiddels verwijderd, waardoor plaats is gemaakt voor een historische moestuin, waarvan de aanleg ook reeds in volle gang is.

Naast het kasteel komen ambachtelijke werkplaatsen, die nodig zijn voor de herbouw van het kasteel. Verder zal er nog veel onderzoek noodzakelijk zijn op het gebied van archeologie, bouwtechnieken, en bouwmaterialen alvorens we daadwerkelijk met de herbouw kunnen beginnen.

Archeologie:
In de jaren ‘70 en ‘80 werden consolidatiewerkzaamheden uitgevoerd in combinatie met archeologisch onderzoek door de TU Delft. Dit archeologisch onderzoek zal in 2016 voortgezet worden voor de herbouw van de toegangspoort. Het hele gebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. Dit betekent dat er eerst een gedegen archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, alvorens men kan beginnen met de herbouw. Hierbij kan men denken aan een veldonderzoek of een geofysisch onderzoek met grondradar. Eventueel aangetroffen funderingen en bodemvondsten kunnen wellicht een beter inzicht geven in het dagelijks leven van de bewoners.

ruine-slot-schaesberg-2

Bouwhistorisch onderzoek:
Het bouwhistorisch onderzoek zal zich richten op de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het kasteel, hetgeen kan resulteren in nieuwe inzichten  van de verschillende bouwfasen. De bouwhistoricus analyseert het kasteel aan de hand van de onderlinge samenhang, de vorm, de constructies, de bouwmaterialen en de afwerking. Immers de meeste kastelen zijn niet in één keer gebouwd. Ze zijn het resultaat van een lange reeks aanpassingen en verbouwingen. Kamers werden aangebouwd, deuren en vensters dichtgemetseld, nieuwe doorgangen en ramen bijgemaakt, nokrichtingen van daken werden gedraaid.

ruine-slot-schaesberg-3

Bronnenonderzoek:
In 1881 maakte architect A.J.M. Mulder 23 gedetailleerde bouwkundige tekeningen van kasteel Schaesberg. In 1888 maakte hij ook foto’s van het kasteel. Tezamen vormen zij een bron van onschatbare waarde voor de herbouw. Door verder onderzoek in de archieven hopen we in de toekomst meer te weten te komen over de geschiedenis van het kasteel en haar bewoners.

Ambachtelijke kennis ontwikkelen:
Door het kasteel op ambachtelijke manier te herbouwen  ontwikkelen we waardevolle kennis. Kennis die in de toekomst ingezet kan worden voor het behoud  van de vele monumenten die Nederland telt. Voor de herbouw zijn veel oude ambachten nodig: metselaars, steenhouwers, leidekkers, timmerlieden, smeden, meubelmakers, beeld en ornamentsnijders, koperslagers, schilders, etc.

Historische bouwmaterialen:
Het reproduceren van de juiste bouwmaterialen zal veel tijd en energie vergen. Voor de muren zijn duizenden bakstenen nodig, grote hoeveelheden kalkmortel, leien voor de daken en torenspitsen, eiken balken voor de vloeren, kapconstructies en deuren en kozijnen. Ook is er veel smeedwerk nodig, zoals hang- en sluitwerk, spijkers, nagels en muurankers om alles te verbinden.

impressie-pioniersfase-slot-schaesberg

Pioniersfase:
Bovenstaand een impressie van de eerste (pioniers)fase van het herbouwproject (2013-2016). Hierop is te zien hoe het terrein en de restanten van het slot en de hoeve toegankelijk worden gemaakt en de directe omgeving van het kasteel wordt ontwikkeld tot een cultuur-toeristische attractie.

[/su_column] [/su_row]